Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) należy do ubezpieczeń osobowych. Jest to zazwyczaj ubezpieczenie dobrowolne, co wiąże się ze swobodą kształtowania warunków umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie to może obejmować wypadki powstałe w życiu codziennym, w pracy i w szkole, w podróży.

W ubezpieczeniu NNW prawo do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia uzależnione jest od ulegnięcia przez ubezpieczonego nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu skutki określone w warunkach umowy. Ubezpieczenie to ma na celu finansowe wsparcie ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są więc następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim) w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ponadto należy wskazać, iż często można spotkać postanowienie OWU, zgodnie z którym za nieszczęśliwy wypadek uważa się zawał serca, udar mózgu jeżeli występują po raz pierwszy.

Najczęściej spotykany zakres :

 • Śmierć Ubezpieczonego,
 • Śmierć Ubezpieczonego w środku lokomocji,
 • Usługi Assistance – całodobowe usługi informacyjne ramach Infolinii  Medycznej oraz Infolini Turystycznej,
 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenie z tytułu inwalidztwa,
 • Świadczenie z tytułu poważnego urazu,
 •  Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała,
 • Świadczenie z tytułu pobyt w szpitalu,
 • Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej,
 • Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • Zwrot kosztów leczenia,
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych,
 • Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego,
 • Zwrot kosztów rehabilitacji,
 • Porwanie.