Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
Zakresem ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego objęte są szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Kluczowe ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych, które realizujemy:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, wyposażenie, mienie, środki obrotowe, ziemiopłody),
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (gotówka, wyposażenie, środki obrotowe),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 •  posiadanego mienia oraz za produkt wprowadzony do obrotu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników",
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy) OC/AC/NNW,
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych od awarii i uszkodzeń (maszyny rolnicze, kombajny),
 • ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych (ryzyka ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradobicia, suszy, ognia),
 • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności.