Ubezpieczenie firm budowlanych

Dla firm budowlanych oferujemy pełen zakres ubezpieczeń, takicj jak:

  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy: ubezpieczenie to może dotyczyć jednego kontraktu budowlanego/jednej budowy, jak i wielu kontraktów prowadzonych przez firmę (w formie umowy generalnej). Może je wykupić zarówno inwestor (rozwiązanie szczególnie polecane), jak i generalny wykonawca. Nasza firma wprowadza rozwiązania sprawdzone na całym świecie, obejmujące ochroną od wszystkich ryzyk cały proces budowy, od rozpoczęcia, do ukończenia kontraktu, a na życzenie klienta, także po jego zakończeniu. 
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia prac budowlanych: ubezpieczenie obejmujące między innymi szkody powstałe wskutek nienależytego wykonania prac budowlanych/kontraktu budowlanego, szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy (szkody osobowe, rzeczowe)  jak i powstałe już po zakończeniu prac, a wynikłe z nienależytego wykonania usług.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności technicznej zawodowej:  np. polisa odpowiedzialności cywilnej projektanta technicznego, architekta, inżyniera budownictwa etc. 
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: prace budowlane związane są ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wypadku. Proponujemy ubezpieczenia NNW grupowe dla pracowników lub indywidualne , mogą być zawarte na rok lub krótkoterminowo. 
  • Ubezpieczenie maszyn budowlanych: przedmiotem ubezpieczenia są maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy na różnych placach budów, jak również składowane lub przechowywane w różnych lokalizacjach. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo utraconych maszyn budowlanych, sprzętu, wyposażenia oraz zaplecza budowy. 
  • Gwarancje ubezpieczeniowe: gwarancje kontraktowe, zapłaty wadium, usunięcia wad i usterek.

Podstawą do stworzenia kompleksowej oferty ubezpieczeń dla firmy budowlanej jest analiza ryzyk jakie mogłyby wydarzyć się podczas wykonywanych zleceń. Aby nie doszło to luki w ochronie ubezpieczeniowej, pomożemy zweryfikować i dopasować odpowiedni zakres ubezpieczenia.