Ubezpieczenie spółdzielni mieszkaniowej

Ubezpieczenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz podmioty zarządzające zasobami mieszkaniowymi, działają w imieniu i na rzecz lokatorów. Wybór właściwej obsługi ubezpieczeniowej, często rzutuje  na dobre relacje z lokatorami. Rozsądne zarządzanie ryzykiem, to część zadań należących do administratorów.

Zakres ubezpieczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej może obejmować:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • Ubezpieczenie mienia od dewastacji,
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych od szkód elektrycznych,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców.