Ubezpieczenie utraconych korzyści (Business Interuption)

Ubezpieczenie utraconych korzyści (business interruption) jes to ubezpieczenie gwarantujące firmie zwrot utraconych zysków w przypadku nagłych przerw w jej działaniu, wynikłych ze zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach umowy, takich jak: pożar, powódź, eksplozja.

Ubezpieczeniem objęty jest przewidywany zysk brutto. Zapewnia ono ochronę na wypadek szkody polegającej na utracie zysku. Szkoda ta powstaje w wyniku zakłóceń lub przerwy w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej. Zakłócenia te lub przerwy są spowodowane z kolei przez wystąpienie szkody w mieniu.
Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku może także obejmować zwiększone koszty działalności.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy miejsca, dla którego zawarta została umowa ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (umowa bazowa). W miejscu tym musi być prowadzona przez ubezpieczającego działalność gospodarcza.
Umowę ubezpieczenia zawiera się zazwyczaj na jeden rok, o ile strony nie umówią się inaczej. Okres ubezpieczenia utraty zysku nie może wykraczać poza okres polisy bazowej (ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku jest ubezpieczeniem, które w pełni uzupełnia ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedsiębiorca, który posiada oba rodzaje ubezpieczeń, w razie zaistnienia szkody (np. pożaru) będzie przysługiwało nie tylko odszkodowanie za straty w mieniu, ale także i odszkodowanie za utracone korzyści finansowe, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda w mieniu. Poważna szkoda w mieniu może spowodować, że przedsiębiorstwo przez długi okres nie będzie w stanie funkcjonować. Posiadając ubezpieczenie „business interruption” można uniknąć strat finansowych z tym związanych. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał również ograniczać liczby pracowników, aby zmniejszyć koszty stałe. Ubezpieczenie jest więc rozwiązaniem, z którym warto się zapoznać.