Ubezpieczenia domów i mieszkań

Sens i istota ubezpieczeń mieszkań oraz domów sprowadza się do uzyskania takiego zabezpieczenia majątkowego, które w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, będzie gwarantowało szybkie przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody, a tym samym odzyskanie poczucia bezpieczeństwa ..

Ubezpieczenie mieszkania i domu należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są osoby fizyczne posiadające określone prawo majątkowe związane z ubezpieczaną nieruchomością.

Standardem dla tych umów jest oferowanie ochrony ubezpieczeniowej w formie wariantowej. Zasadą dla ubezpieczeń mieszkań i domów jest podział na ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej albo w wartości odtworzeniowej (zwaną także nową).

W większości przypadków stosuje się ubezpieczenie w wartości rzeczywistej. Oznacza to, że suma ubezpieczenia jest wartością stałą odpowiadającą aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. Przy ubezpieczeniu w wariancie wartości odtworzeniowej (nowej) amortyzacja nie jest uwzględniana, a wysokość odszkodowania odpowiada faktycznemu kosztowi doprowadzenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed szkody. W przypadku zaś zniszczenia nieruchomości, przyznane odszkodowanie będzie odpowiadało wartości zakupu nowej nieruchomości o parametrach identycznych bądź zbliżonych do tej, w której powstała szkoda.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

  • dom jednorodzinny (w użytkowaniu lub budowie)
  • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
  • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
  • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochroną objęte są szkody powstałe wskutek:

Pożaru, zalania, gradu, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, spływu wód po zboczach, osunięcia się ziemi,  zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa, uderzenia pojazdu.
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: kradzieży z włamaniem i rozboju.