Gwarancje ubezpieczeniowe

  • Wpłacasz wadia do przetargów?
  • Masz dość formalności i męczących procedur?
  • Czujesz, że dotychczas przepłacałeś za gwarancje?
  • Wygrałeś i musisz wnieść gwarancję należytego wykonania umowy? Twoja firma ubezpieczeniowa nie chce Ci już wydawać nowych gwarancji?
 

Gwarancje ubezpieczeniowe są jednostronnym zobowiązaniem Towarzystwa Ubezpieczeń do zapłaty określonego świadczenia pieniężnego, na rzecz podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancji - czyli Beneficjenta. Zapłata świadczenia z gwarancji następuje w sytuacji, gdy Wnioskodawca, który zlecił udzielenie gwarancji, nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z relacji Wnioskodawca-Beneficjent. Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią dla Beneficjentów zabezpieczenie finansowe przed skutkami wynikającymi z zaniechania działania lub niewłaściwego działania ze strony Wnioskodawcy pozwalając Beneficjentom minimalizować ryzyko prowadzonej działalności. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność do łącznej, maksymalnej kwoty wskazanej w gwarancji. Towarzystwo udziela gwarancji na zlecenie Wnioskodawcy po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Zleceniem wystawienia gwarancji jest dla Towarzystwa pisemny wniosek wraz z dołączoną wymaganą dokumentacją. Udzielenie gwarancji następuje na podstawie umowy zawieranej z Wnioskodawcą.

Umowa o udzielenie gwarancji może być jednorazowa (każdorazowe udzielenie gwarancji wymaga zawarcia odrębnej umowy o udzielenie gwarancji). Dla wybranych rodzajów gwarancji (wadium i gwarancji kontraktowych) możliwe jest zawarcie z Towarzystwem umowy generalnej (pozwalającej udzielić wielu gwarancji do wysokości limitów określonych w umowie).

Wyróżniamy:

  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu -zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań. Zapewnia Zamawiającemu rekompensatę strat w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego bądź niepełnego wykonania kontraktu (zlecenia) przez Wykonawcę. Środki finansowe uzyskane z gwarancji Zamawiający może przeznaczyć na dokończenie kontraktu przez innego przedsiębiorcę.
  • gwarancja usunięcia wad i usterek - zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac. Stanowi dla Zamawiającego zabezpieczenie w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany do usunięcia zawinionych usterek odmówi ich usunięcia lub nienależycie je usunie. Zamawiający może przeznaczyć kwotę uzyskaną z gwarancji na usunięcie usterek przez innego przedsiębiorcę.
  • gwarancja zapłaty wadium- składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium. Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy-kontraktu na warunkach określonych w ofercie albo z innego powodu naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.
  • gwarancja zwrotu zaliczki -zabezpieczenie zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet wykonania zlecenia.
  • gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych- z godnie z Ustawą o usługach turystycznych każdy organizator i pośrednik turystyczny ma obowiązek ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Jedną z form takiego zabezpieczenia jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ta zabezpiecza interesy Klientów przedsiębiorcy turystycznego w sytuacjach, gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez przedsiębiorcę powstała konieczność pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju lub powstała konieczność zwrotu Klientom wpłat za nie wykonane usługi turystyczne.