Małe i średnie firmy - ubezpieczenia pakietowe

Działalność gospodarcza, jak każde działanie człowieka, niesie ze sobą ryzyko zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których skutki mogą zachwiać stabilnością finansową przedsiębiorstwa, a nawet zaważyć o jego dalszym bycie. Na ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych narażone są przede wszystkim: majątek firmy, jej sytuacja finansowa, pracownicy oraz środki niematerialne np. bazy danych, patenty, znak firmowy, reputacja. Ubezpieczenie MIŚ należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są przedsiębiorcy działający w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Celem (istotą) ubezpieczenia MIŚ jest przede wszystkim zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu (majątku) przedsiębiorstwa lub jego odpowiedzialnością wobec osób trzecich.
Przedmiotem ubezpieczenia może być:

Mienie firmy - ochroną objęte są rzeczy służące do prowadzenia działalności gospodarczej, które uległy szkodzie wskutek zdarzeń losowych lub kradzieży.  W zakres ubezpieczenia mogą wchodzić: budynki , lokal, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne,  mienie pracowników, sprzęt elektroniczny.  Klient ma możliwość kompleksowego ubezpieczenia firmy na wybrane sumy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przedsiębiorcę przed skutkami roszczeń osób trzecich , które są powodem jego zaniechań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą- inaczej OC deliktowe.  Zakres ten może być rozszerzony o dodatkowe klauzule m.in. takie jak:

  • OC za produkt
  • OC pracodawcy
  • OC najemcy nieruchomości
  • OC kontraktowe
  • OC podwykonawców ubezpieczającego
  • i wiele innych.

Strata finansowa- ubezpieczeniem objęta zostaje strata finansowa powstała w wyniku zatrzymania lub ograniczenia działalności Ubezpieczajacego na skutek szkody w mieniu lub na osobie

Sprzęt elektroniczny -  Przedmiotem ubezpieczenia jest zaawansowany technologicznie sprzęt wymagający specjalistycznego ubezpieczenia, które zapewni kompleksową ochronę jego właścicielowi lub użytkownikowi w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych.

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych- ochroną objęte są szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych.