Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących inwestorami, wykonawcami i/lub podwykonawcami robót budowlano – montażowych.

Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano – montażowe objęte kontraktem, w tym prace przygotowawcze na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również:

 • maszyny budowlane,
 • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia
  objętego ubezpieczeniem,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót,
 • inne, uzgodnione z ubezpieczającym, dodatkowe przedmioty lub koszty zależne od charakteru robót i potrzeb ubezpieczającego.

Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu "od wszystkich ryzyk”, czyli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w trakcie realizacji kontraktu, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

 • w odniesieniu do obiektu budowlanego/montażowego – pełnej wartości kontraktu na dzień zakończenia jego realizacji wraz z kosztami materiałów, robocizny, montażu, frachtu, opłat celnych i innych kosztów wymienionych w kontrakcie,
 • w odniesieniu do maszyn budowlanych, sprzętu, wyposażenia, zaplecza budowy ,
 • wartości odtworzeniowej tych urządzeń, tj. ustalonej w drodze indywidualnej wyceny każdego indywidualnego składnika majątku – ubezpieczenie na sumy stałe,
 • limitowi odpowiadającemu szacowanej maksymalnej wysokości szkody, jaka może powstać wskutek zajścia zdarzenia losowego – ubezpieczenie na pierwsze ryzyko,
 • w odniesieniu do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – limitowi odpowiedzialności na zdarzenie określonemu jako procent wysokości szkody lub jako kwota stała.