Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający ( jego pracownicy ) wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej za:

  • Odpowiedzialność cywilna za produkt
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług powstałe po ich przekazaniu odbiorcy
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi, powstałe w trakcie jej wykonywania
  • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy.
  • Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości.
  • Odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego.
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez ubezpieczającego
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
  • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
  • Odpowiedzialność cywilna organizatora imprezy.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodutzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej - zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw. czyste straty finansowe (ktoś w winy ubezpieczonego poniósł jakieś wydatki czy stracił przychody), jak i szkody rzeczowe (zniszczenie komuś mienia ) i osobowe (wyrządzenie komuś krzywdy).  Ubezpieczeniem tym można na przykład objąć odpowiedzialność cywilną tłumaczy, brokerów walutowych, doradców, konsultantów, informatyków, firmy doradcze, firmy z branży IT, instytucje finansowe etc. 

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Minister Finansów nałożył na wiele grup zawodowych i podmiotów obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  Ubezpieczenie to dotyczy: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia medyczne, podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, organizatora imprezy masowej oraz inne regulowane ustawami.